Składając zamówienie Kupujący akceptuje w całości niniejszy regulamin. W przypadku, gdy Kupujący ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień regulaminu i chciałby je określić w inny sposób powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować na adres biuro@essencecleanse.com propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności Sprzedającego oraz ceny za produkty lub usługi.

 

REGULAMIN

 • 1 Definicje
 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.essencecleanse.com zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Dane Sprzedającego: WIEPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-317) ulica Wiślana 8/8, e-mail: biuro@essencecleanse.com, tel.: 530 006 308, rachunek bankowy: Bank WBK 13 1090 1753 0000 0001 3130 1872
 1. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem essencecleanse.com
 1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o danym produkcie.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 7. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 8. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 9. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub działająca w jego imieniu osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 12. Przedmiot umowy – produkty i ich dostawa będące przedmiotem umowy.
 13. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wskazane Sprzedającemu przez Kupującego jako miejsce dostawy.
 14. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.essencecleanse.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 15. Sprzedający: WIEPOL spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-317) ulica Wiślana 8/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463782, NIP: 9512368015.
 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 3. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedającyzapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsumentpoinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającegolub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumentao zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem 
 1. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • 2 Warunki ogólne
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Kupującemu rzeczy wolne od wad. 
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie (PLN) i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).
 5. Ceny produktów zawierają koszt ich dostawy. W przypadku dostaw poza Warszawę cena produktów (zawierająca koszt dostawy) jest zależna od długości kuracji i ilości dostaw. W przypadku kategorii „Soki na co dzień”, koszt dostawy poza Warszawę jest podawany osobno.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • potwierdzenia zamówieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, niniejszego regulaminu w wersji pdf lub linków do samodzielnego pobrania regulaminu;
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.
 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie takie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć́.
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 4. Kupujący zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami net-etykiety.

 

 • 3 Zawarcie umowy i realizacja
 1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.
 2. Zamówienie musi zostać złożone na przynajmniej 3 (trzy) dni robocze przed dniem planowanej dostawy zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Kupującego.
 2. Ceny produktów zostały określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 1. Realizacja zamówienia może nastąpić nie wcześniej niż 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny od momentu jego złożenia przez Kupującego i dokonania potwierdzenia zamówienia przez Sklep, a w przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności przelewem dodatkowo od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub otrzymania od Kupującego potwierdzenia dokonania przelewu lub w przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności za pośrednictwem konta Pay-u od dnia zaksięgowania wpłaty przez Sprzedającego.
 2. Płatność za zamówienie następuje w zależności od wyboru kupującego:
 • przelew na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego;
 • za pośrednictwem platformy płatności on-line Pay-U;
 • w przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera - gotówką przy odbiorze zamówienia.
 1. Wysłanie przedmiotu umowynastępuje w terminie określonym przez Sprzedającego.
 1. W przypadku braku płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówienia.
 2. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany do Kupującego kurierem na wskazany przez Kupującego adres.
 3. W razie gdy miejsce wydania rzeczy położone jest w Warszawie, dostawy za pośrednictwem kuriera odbywają się w każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 4. W razie gdy miejsce wydania rzeczy położone jest poza miastem Warszawa, przedmiotem zamówienia mogą być tylko wskazane przez Sprzedającego produkty, a dostawy za pośrednictwem kuriera odbywają się od wtorku do piątku.
 5. Przy składaniu zamówienia Kupujący obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to: chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet ciąża albo karmienie piersią, jak również alergie. W przypadku wątpliwości Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 6. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za szkody wynikłe w związku z brakiem lub odmową udzielenia przez Klienta wszystkich informacji, udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług Sprzedającego jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 • 4  Zmiany zamówień
 1. Kupujący ma prawo rezygnacji z zamówienia lub zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy pod warunkiem, że oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia zostanie doręczone Sprzedającemu najpóźniej 2 dni robocze przed dniem dostawy, do godziny 10.00 (np. w przypadku gdy dostawa ma nastąpić w czwartek, zmiana zamówienia może nastąpić najpóźniej we wtorek do godziny 10.00), pod rygorem braku uznania oświadczenia za skuteczne. W przypadku zmian które mają dotyczyć soboty, niedzieli lub poniedziałku – informacje o zmianie należy przekazać do czwartku do godziny 10.00. W przypadku złożenia Sprzedającemu informacji w późniejszym terminie niż określony w zdaniu poprzedzającym, zmiana zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn technicznych a Kupujący będzie zobowiązany do przyjęcia dostawy i poniesienia kosztów zamówienia w całości.
 2. Wszelkie zmiany zamówienia Sprzedający potwierdza poprzez wysłanie e-mail na adres wskazany przez Kupującego.
 3. W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw (np. na miejsce poza strefą dostaw), zmiany rodzaju diety (na dietę której cena jest wyższa), czy też w przypadku rezygnacji z diety w trakcie jej trwania (co może spowodować utratę uprawnień do uzyskania zniżki), Kupujący jest zobligowany do uregulowania należności która powstała z tytuły zmiany.
 4. W przypadku gdy dokonane przez Kupującego zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – Kupujący ma do wyboru: możliwość otrzymania zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie Kupującego z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.
 • 5  Reklamacje
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący ma obowiązek zgłoszenia jej Sprzedającemu najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni od dnia dostawy zamówienia, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia wady. Kupujący ma obowiązek w zgłoszeniu określić charakter wady i przyczynę zgłoszenia reklamacji.
 2. W przypadku otrzymania zgłoszenia o wadzie, Sprzedający ustosunkuje się do danego zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania.
 3. W przypadku uznania zgłoszenia o wadzie za uzasadnione, Sprzedający ma prawo wyboru pomiędzy następującymi sposobami postępowania wobec Kupującego:
 1. Sprzedający dokona wymiany rzeczy dotkniętych wadą na rzeczy wolne od wad; lub
 2. Sprzedający zwróci Kupującemu cenę rzeczy dotkniętych wadą.

 

 1. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 podpunkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) do zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego nie stosuje się przepisów tej ustawy.
 2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 

 • 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem sklepu.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązują regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania sądowego a sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego..

 

Warszawa 5.12.2016